گردهمایی روسا و معاونین شعب و دوایر

گردهمایی روسا و معاونین شعب و دوایر

اولین جلسه گردهمایی مسئولین مدیریت استان در راستای تبیین سیاست و اهداف بانک
 اولین گردهمایی مسئولین مدیریت و روسا ومعاونین شعب گیلان بصورت مجازی و از طریق وبینار در راستای تببین اهداف و سیاست های 1400بانک برگزار شد. 
آخرین بروزرسانی 1400/2/8