اطلاعات تماس مدیران استان اطلاعات تماس مدیران استان

معاون مالی و فناوری شعب استان گیلان
آدرس پستی : رشت- چهارراه میکائیل
تلفن : 013-33338676
نمابر : 013-33339995
معاون اجرایی شعب استان گیلان
آدرس پستی : رشت- چهارراه میکائیل
تلفن : 013-33344475
نمابر : 013-33339995
مدیر شعب استان گیلان
آدرس پستی : رشت- چهارراه میکائیل
تلفن : 013-33344438-9
نمابر : 013-33339995