تقدیر از بازنشستگان مدیریت شعب گیلان

بازنشستگان مدیریت شعب استان گیلان مورد تقدیرقرارگرفتند.

تقدیر از بازنشستگان مدیریت شعب گیلان

از بازنشستگان مدیریت شعب استان گیلان تقدیرشد.
از بازنشستگان مدیریت شعب استان گیلان - آقایان قربان پور یوسفیان ، سید مهدی باقری و مقصود جبروتی ؛  با حضور مسیولین مدیریت و شعب استان گیلان تقدیر شد.
Last Updated 1396/9/27