دوره آموزشی فرآیند اجرایی زمان سنجی بودجه در مدیریت شعب استان گیلان برگزارشد

برگزاری دوره آموزشی فرآیند اجرایی زمان سنجی بودجه در مدیریت گیلان

دوره آموزشی فرآیند اجرایی زمان سنجی بودجه به منظور آموزش نحوه کار باسیستم استانداردسازی و مدیریت فرآیندها با شرکت روسای شعب و دوایر مدیریت استان گیلان برگزار گردید .

دوره آموزشی فرآیند اجرایی زمان سنجی بودجه به منظور آموزش نحوه کار باسیستم استانداردسازی و مدیریت فرآیندها با شرکت روسای شعب و دوایر مدیریت استان گیلان برگزار گردید .

 مدیر شعب استان گیلان در این نشست با با تاکید بر جدیت و حساسیت همکاران در ثبت و ضبط فعالیتها و قلمرو آنها خاطرنشان کرد: هدف اصلی این طرح دستیابی به بهای تمام شده خدمت کارکنان بوده و براساس اهداف بالادستی تنظیم شده است که با بکارکیری آن روشهای چانه زنی سنتی در تخصیص بودجه کنار رفته و بستری مناسب جهت بررسی علمی و متناسب با عملکرد آن فراهم می گردد.

حسن نوروزی افزود: مشخص شدن مبانی کار و فعالیتها در حوزه منابع انسانی یکی از مهمترین مولفه های موثر دراستقرار اقتصاد مقاومتی کشور می باشد که با توجه به بزرگ بودن دولت و مشکلات و هزینه های مرتبط با آن ، این ضرورت در برنامه ریزی های آتی سازمانهابیش از پیش احساس میشود و سازمانها نیز می بایست به استقبال تغییر با رویکردهای علمی و شفاف رفته و در جایگزینی روشهای علمی انجام امور نهایت همکاری را معمول دارند.

Last Updated 1396/9/27