موفقیت ورزشی فرزند همکار

موفقیت فرزند همکار

موفقیت خانم مهرسا موسوی معین
خانم سیده مهرسا موسوی معین فرزند خانم مهرنوش برزگر ،همکار شعبه مرکزی رشت که در مسابقات ورزشی قهرمانی مدارس دخترانه استان به مقام اول انفرادی رشته 4 اسباب ژیمناستیک و مقام اول تیمی ژیمناستیک نایل گردید.
Last Updated 1396/9/27