تجلیل و قدردانی بسیج ادارات استان

زهرا صداقت علی از سوی رییس بسیج ادارات استان مورد تجلیل قرار گرفت
به گزارش روابط عمومی گیلان 
Last Updated 1400/1/26