بازنشستگان مدیریت شعب استان گیلان مورد تقدیرقرارگرفتند.

تقدیر از بازنشستگان مدیریت شعب گیلان

از بازنشستگان مدیریت شعب استان گیلان تقدیرشد.
از بازنشستگان مدیریت شعب استان گیلان - آقایان قربان پور یوسفیان ، سید مهدی باقری و مقصود جبروتی ؛  با حضور مسیولین مدیریت و شعب استان گیلان تقدیر شد.
Last Updated 1396/9/27