اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره

عضو هيأت مديره بانک خبر داد

واگذاري پروژه بانکداري متمرکز به «ناواکو»

عضو هيأت مديره با تشريح انتظارات بانک از شرکت فناوري اطلاعات ناواکو، از واگذاري پروژه «بانکداري متمرکز» به اين شرکت در ماه هاي آينده خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شرکت فناوري اطلاعات ناواکــو،ابوالقاســـــم رحيميانارکي اين مطلب را در اولين گردهمايي سرپرستان و کارشناسان دفاتر استاني اين شرکت که با حضور جعفر آقاملايي ديگر عضو هيأت مديره بانک، مديرعامل، اعضاي هيأت مديره، معاونان و مديران شرکت ناواکو برگزار شد، عنوان کرد.

عضو هيأت مديره بانک، با تقدير از خدمات شايسته شرکت ناواکو در حوزه فناوري اطلاعات و با اشاره به گسترش دامنه فعاليتهاي اين شرکت، به تشريح برنامههاي آتي و انتظارات بانک مسکن از اين شرکت پرداخت و گفت: سياست راهبردي بانک مسکن اين است که با وجود ناواکو و دفاتر استاني که طي دو سال اخير در تمام استانها راهاندازي کرده است، به مرور تمام سرويسهاي خدماتي و پشتيباني از تجهيزات شعب بانک در سراسر کشور را به اين شرکت بسپارد که براي اين منظور لازم است ناواکو در مسير ارتقاي کيفيت خدمات گام بردارد.

وي خاطرنشان کرد: اگرچه ناواکو يکي از شرکتهايي است که 100 درصد به بانک مسکن تعلق دارد، اما ازآنجاکه بانک مسکن همواره به دنبال ارايه بهترين خدمات به مشتريان بوده و در قبال شعب و مديريتهاي استاني مسووليتهايي دارد، واسپاري تمام مسووليتها به ناواکو را مشروط به ارتقاي توانمندي بيشازپيش اين شرکت دانست.

رحيميانارکي پشتيباني از تجهيزات سختافزاري شبکه بانکي و تأمين و پشتيباني تجهيزات UPS در بانک مسکن را يکي از خدماتي برشمرد که همواره قراردادهايي با ارقام سنگين به خود اختصاص ميدهد و ابراز اميدواري کرد ناواکو در برنامههاي توسعه آتي خود به مرحلهاي برسد که اين مسووليت را بهصورت تمام و کمال بر عهده بگيرد.

عضو هيأت مديره بانک با اشاره به اينکه در حال حاضر مسووليت تجهيز و پشتيباني دستگاههاي POS بانک مسکن و همچنين کيوسکهاي بانکي بر عهده ناواکو است، توسعه دامنه اين فعاليت بهمنظور پذيرش مسووليت دستگاههاي خودپرداز بانک مسکن را خواستار شد و افزود: اين اقدامات منوط به ارتقاي کيفيت خدمات در دفاتر استاني ناواکو است.

وي از بررسي و رتبهبندي دفاتر استاني ناواکو توسط بانک مسکن بهمنظور سنجش کيفيت خدمات در آينده نزديک خبر داد.

رحيميانارکي با بيان اينکه بانک مسکن انتظار دارد ناواکو در آينده علاوه بر خدماتي که به اين بانک ارايه ميکند، به ساير بانکها نيز سرويس دهد، توسعه ظرفيت اين شرکت را ضروري دانست و افزود: تجربه ثابت کرده که شرکتهايي که بهطور کامل به يک نهاد دولتي وابسته هستند، نميتوانند چندان موفق باشند؛ چرا که ممکن است مقرراتي وضع شود که واگذاري کار به اين شرکتها را محدود کند؛ بهويژه با توجه به تأکيد زيادي که بر حمايت از بخش خصوصي وجود دارد. بنابراين آيندهنگري لازم است و نبايد به دامنه فعاليتهايي که بانک مسکن اکنون به ناواکو واگذار ميکند، بسنده شود.

عضو هيأت مديره بانک به مسووليت گستردهاي که ظرف امسال و سال آينده بر عهده ناواکو است اشاره کرد و گفت: موضوع بانکداري متمرکز (Core Banking) از برنامههاي مهم بانک مسکن است که براي ارايه خدمات در اين بخش، ناواکو 1.5 سال فرصت دارد، از اين رو بايد با يک برنامهريزي دقيق و چابک اين پروژه را پيش ببرد. بانک مسکن نيز حداکثر همکاري را در اين بخش با شرکت ناواکو خواهد داشت و با توجه به تصويب هيأت مديره، مقرر شد ساختمان شماره سه بانک مسکن به اين پروژه اختصاص يابد.

وي از تشکيل کميته راهبري پروژه بانکداري متمرکز در بانک مسکن خبر داد و گفت: بهزودي جلسه اول اين کميته براي اتخاذ تصميمات کلان در راستاي تسهيل مسير اجراي اين پروژه برگزار خواهد شد.

رحيميانارکي پيشنهاد داد: ناواکو ذيل برنامه پنجساله بانک مسکن که اکنون بر اساس سند چشمانداز 1400 بانک در حال تدوين است، يک برنامه پنجساله براي خود تهيه کند که در قالب آن، برنامههاي توسعه آتي شرکت با دقت هدفگذاري و مسير تحقق آن مشخص شود؛ ضمن اينکه ذيل اين برنامه بايد براي دفاتر استاني نيز به طريق مشابه برنامهريزي شود.

حميد بنائيان مديرعامل شرکت فناوري اطلاعات ناواکو نيز در اين مراسم از توسعه ماموريتها و فعاليتهاي اين شرکت ظرف چند ماه آينده خبر داد و آگاهيبخشي، امنيت سرويس و توسعه ارتباط با مشتريان را سه حوزه کاري کلان و مهم اين شرکت برشمرد و بر ضرورت اهتمام به ارتقاي کيفيت خدمات در اين حوزهها تأکيد کرد.

 وي با اشاره به اينکه ناواکو براي نخستين بار تجهيز و پشتيباني کيوسکهاي بانکي در سراسر کشور را بر عهده گرفته است، گفت: طبعاً گشايش سرفصلهاي جديد کاري ملاحظاتي دارد که در ستاد و دفاتر استاني شرکت بايد به آنها توجه شود.

بنائيان با تأکيد بر اينکه «کميگرايي» و گستردهشدن زمينه فعاليتهاي ناواکو نبايد ما را از «کيفيت» غافل کند، به الزاماتي که در زمينه امنيت در ارتباطات و نيز امنيت دستگاههاي POS بانکي در شبکه وجود دارد اشاره کرد و ضمن با اهميت خواندن اين الزامات، تأکيد کرد: ناواکو امانتدار بانک مسکن در حوزه خدمات است و از اين رو بايد در چارچوب فعاليتهاي شرکت، ارايه آموزشهاي امنيتي صحيح به پذيرندگان دستگاههاي کارتخوان بانک مسکن را با جديت دنبال کند.

وي با تأکيد بر اينکه شرکت ناواکو مسووليت آموزش ميداني و نيز حراست و حفاظت از خدمات پرداخت از طريق درگاه پرداخت بانک مسکن در شبکه پذيرندگان دستگاههاي POS اين بانک را بر عهده دارد، هشدار داد: گاهي غفلت از ارايه آموزشهاي کامل به پذيرندگان ميتواند يک شرکت را بهطورکلي از گردونه فعاليت خارج کند.

مديرعامل شرکت فناوري اطلاعات ناواکو در ادامه، با اشاره به اهميت موضوع «ارتباط با مشتريان»، گفت: همکاران ناواکو در همه استانها بايد به دانش بازاريابي خدمات بانکي تجهيز شوند و در زماني که براي ارايه خدمات يا سرويسهاي فني به پذيرندگان مراجعه ميکنند، به نحوي با آنها تعامل کنند که به وفاداري مشتريان شبکه پذيرندگي بانک مسکن منجر شود.

بنائيان يادآور شد: بانک مسکن بانک تجاري نيست و يک بانک تخصصي در حوزه مسکن است. طبعاً ادبيات و شکل بازاريابي در بانکهاي تجاري با اين بانک متفاوت است، بنابراين بدنه نيروهاي ناواکو بايد از اين دانش برخوردار باشند.

وي تنظيم برنامه مدون در خصوص ارتباط با مشتريان در دفاتر استاني را خواستار شد و تأکيد کرد: بانک مسکن مسووليت بازاريابي براي افزايش اعضاي شبکه پذيرندگي را بر عهده دارد اما در عرصه سرويسدهي، شرکت ناواکو بايد از عهده ايجاد وفاداري مشتريان برآيد. از اين رو تنظيم برنامه عملياتي دقيق در اين زمينه ضروري بوده و نتايج اجرايي اين برنامهها نيز هر سه ماه يکبار پايش ميشود.

بنائيان با اشاره به توسعه فعاليتهاي شرکت ناواکو در ماههاي آتي، گفت: اشراف عملياتي کامل به همه نرمافزارها و سرويسهاي جديد يکي از اولويتهاي دفاتر استاني در حوزه اجرايي است.

به گفته وي، راهاندازي دو سرويس «M-Pose» و «PC-Pose» گام بعدي برنامههاي ناواکو در توسعه حوزه پرداخت است که مقدمات آن انجام شده و خدمات بانکي در قالب اين دو سرويس آماده ارايه به مشتريان است.

اين گزارش حاکي است، در اين گردهمايي که با حضور سرپرستان و کارشناسان 31 دفتر استاني شرکت فناوري اطلاعات ناواکو در محل سالن اجتماعات گروه مالي بانک مسکن برگزار شد، علاوه بر تبادلنظر و تجربيات، سياستهاي بانک مسکن و شرکت ناواکو در توسعه و گسترش فعاليت دفاتر استاني اين شرکت تشريح شد.

لازم به ذکر است در اين گردهمايي با هدف افزايش دانش و ارتقاي سطح کيفي ارايه خدمات، دو کارگاه «امنيت در فضاي تبادل اطلاعات» و «نظام مديريت ارتباط با مشتري» برگزار شد.

همچنين بر اساس ارزيابي عملکرد دفاتر استاني، از سرپرستان و کارکنان دفاتر استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و فارس بهعنوان سه استان برگزيده در حوزه ارايه خدمات نيزتقدير شد.

آخرین بروزرسانی 1396/6/21

پربیننده ترین عناوین پربیننده ترین عناوین