اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره

ابوالقاسم رحيمي انارکي:

در امور ارزي به مديريتها تفويض اختيار ميشود

ابوالقاسم رحيمي انارکي ديگر عضو هيأت مديره نيز طي سخناني گفت: به شرطي که فرآيند اصلاح امور ارزي به سرانجام مطلوبي برسد و اهداف محقق شود، درنظر داريم در اين خصوص مجدداً تفويض اختيار به مديريتها داده شود.

وي درخصوص امور ارزي افزود: در اين خصوص برخي اقدامات آغاز شده و اميدواريم با همکاري ادارات مرتبط به جايگاه مطلوبي ازنظر روشي، فرايندي، سازماندهي و ... برسيم.
عضو هيأت مديره همچنين از تغيير در روش محاسباتي اوراق سپرده ممتاز به يک دوازدهم متوسط موجودي هرماه خبرداد.
وي گفت: با توجه به مصوبه شوراي پول و اعتبار و افزايش سقف تسهيلات از محل اوراق گواهي حقتقدم استفاده از تسهيلات مسکن، افرادي که داراي حساب اشخاص حقيقي عادي هستند با توجه به افزايش سقف از 120 ميليون ريال به 300 ميليون ريال
(در مدت شش ماه بعد از افتتاح حساب) ميتوانند موجودي خود را تا 5/2 برابر براي برخورداري از اين سقف افزايش دهند. عضو هيأت مديره با بيان اينکه، با اين اقدام فرصتي براي جذب منابع ارزانقيمت براي اين حوزه فراهم شده است، افزود: ضوابط جديد پس از رفع ابهامات توسط بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار ابلاغ خواهد شد. رحيمي انارکي با اشاره به گذشت شش ماه از راهاندازي صندوق پسانداز مسکن يکم، گفت: از آذرماه سال جاري کساني که داراي حساب پسانداز مسکن جوانان يا هرنوع حساب صندوق پسانداز مسکن ديگري باشند، ميتوانند از اين حساب به صورت تلفيقي استفاده کنند.
وي بافت فرسوده را يکي از اهداف توسعهاي بانک قلمداد کرد و گفت: در اين زمينه برنامههاي خاصي را بهعنوان استراتژي بانک در دستور کار داريم که شرايط آن در آينده نزديک اطلاعرساني ميشود.
عضو هيأت مديره با اشاره به انجام ارزيابي مديريتها در مهرماه سال جاري گفت: اين ارزيابي در مهرماه بهتر و مطلوبتر از گذشته بوده و اميدواريم در آينده کاملتر اجرا و شاخصهاي ارزيابي نيز تکميلتر شود.
وي افزود: در اين خصوص مديريتها ميتوانند نظر خود را ارايه دهند تا در ارزيابي بعدي تمام مديريتها در نقطه سبز قرار گيرند.
رحيمي انارکي با اشاره به ارزيابي ادارات و با بيان اينکه ادارات از دو منظر رفتاري و عملکرد و پيشبرندگي مورد ارزيابي قرار گرفتند، گفت: ادارات در بخش رفتاري شاخصهايي مانند مشارکت و مسووليتپذيري و در بخش عملکردي براساس اصول 20گانه راهبردي بانک، پاسخگويي به موقع و صحيح به موارد مورد درخواست، نوآوري و ابتکارعمل در انجام امور، سرعت عمل همراه با دقت و حضور مؤثر در رسيدگي به مسائل بانک ارزيابي شدند که بر اين اساس 12 اداره به عنوان ادارات برتر
برگزيده شدند.

آخرین بروزرسانی 1394/11/5

پربیننده ترین عناوین پربیننده ترین عناوین