اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره

عليرضا بلگوري:

ارتقاي جايگاه بانک، نتيجه خردجمعي و برنامه ريزي است

عليرضا بلگوري ديگرعضو هيأت مديره نيز در اين همايش با بيان اينکه سال 94 سال سخت اقتصادي براي سيستم بانکي بود، گفت: با انجام برنامهريزي مطلوب در بانک، اقدامات خوبي در اين زمينه انجام شده و توانستيم با همکاري کارکنان، جايگاه خوبي را در اين شرايط سخت بهدست آوريم.

بلگوري، با اشاره به ظرفيتهاي مطلوب در مديران و کارکنان بانک در شرايط سخت اقتصادي، افزود: مديران و کارکنان بانک با انجام اقدامات بهموقع در اين شرايط توانستند بيشترين منابع و نقدينگي را کسب کنند بهطوري که در بازار بهعنوان برند و عامل تأثيرگذار در سيستم بانکي شناخته شده و توانستيم توانايي مسکن خود را ثابت کنيم.
وي ارتقاي جايگاه بانک در سيستم بانکي از رتبه 6 به 5 و تکرار آن در سه ماهه دوم سال را نتيجه خردجمعي، همفکري و برنامهريزي عنوان کرد و بر تداوم و ارتقاي آن در آينده تأکيد کرد. عضو هيأت مديره، وصول مطالبات را جذب منابع ارزانقيمت برشمرد و بر استفاده از ابزارها و تسهيل شرايط براي وصول اقساط معوق مشتريان ازجمله تأخير در صدور اجراييه و همياري با مشتريان خوب براي تسهيل در وصول مطالبات تأکيد کرد.
وي همچنين بر شناسايي اموال مازاد و فروش آنها تأکيد کرد و تبديل شعب استيجاري به ملکي پس از افزايش سرمايه بانک، تبديل داراييهاي غيرمولد به مولد و تلاش بهمنظور افزايش عملکرد صندوق پسانداز مسکن يکم بهعنوان ابزاري براي کاهش قيمت تمام شده پول را خواستار شد.
بلگوري افزود: بانک مسکن ابتدا بانکي تخصصي در حوزه مسکن و ساختمان و سپس بانکي توسعهاي در راستاي انجام وظايف خود در حوزه مسووليت اجتماعي است؛ بنابراين بانک بايد بهعنوان يک بانک تخصصي توسعهاي مدنظر قرار گيرد.
وي همچنين بر بهداشت اعتباري و رعايت مقررات و ضوابط توسط شعب در هنگام پرداخت تسهيلات تأکيد کرد و بهعنوان يک فرهنگ جديد در حوزه اعتبارات، داشتن برنامه توسط مشتري بهمنظور پرداخت و تسويه تسهيلات دريافتي در سررسيد را از تمام مديران مناطق و شعب خواستار شد.

آخرین بروزرسانی 1394/11/5

پربیننده ترین عناوین پربیننده ترین عناوین