اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره

عضو هيات مديره در مراسم توديع و معارفه مدير شعب سمنان:

موفقيت در رشد منابع، نشان دهنده توانمندي کارکنان است

با تمام سختيها و موانع پيش رو و رقابت ناسالم ساير رقبا، مديريت سمنان توانست 98 درصد رشد منابع داشته باشد که اين نشاندهنده توانمندي، استعداد، تلاش و پشتکار کارکنان اين استان است.

به گزارش روابط عمومي مديريت سمنان، جعفر آقاملايي عضو هيات مديره بانک با بيان اين مطلب در مراسم توديع و معارفه مدير شعب سمنان که رحمتيان مشاور مدير عامل، جواديان و مرادي مديران امور استانها و مناطق و طرح و برنامه حضور داشتند، خود را حامل پيام مدير عامل بانک دانست و به نيابت از وي از خباز استاندار سمنان و زندوکيلي معاون امور عمراني استانداري تقدير کرد.آقاملايي در اين مراسم که علمداري رييس اداره کل امور شعب استانها، زندوکيلي معاون امور عمراني استانداري، مونسان دبير کميسيون هماهنگي بانکهاي استان سمنان، مديران بانکها و دستگاههاي اجرايي استان، روساي شعب و بازنشستگان مديريت نيز حضور داشتند، حسين حاجيپور مدير سابق مديريت سمنان را سرباز بانک خواند و از وي به واسطه همراهي و همدلي با تصميمات مدير عامل بانک تقدير و براي وي آرزوي موفقيت کرد.وي نحوه گروهبندي مديريتها در بانک را تشريح کرد و افزود: مديريت سمنان جزو مديريتهاي درجه دو بهشمار ميرود که در ميان 12 مديريت همدرجه خود، از نظر تعداد شعبه و کارکنان به ترتيب رتبه پنجم و دوم و از نظر مانده کل منابع با مبلغ 5516 ميليارد ريال داراي رتبه دوم است.عضو هيات مديره با اشاره به تکاليف جديدي که مدير عامل بانک با توجه به استعدادها و توانمندي کارکنان در استان سمنان بر عهده مدير جديد شعب اين استان قرار داده، افزود: کارکنان در اين استان همانند گذشته بايد وفاق جمعي و همدلي خود را با مدير جديد حفظ کنند تا بتوانند اهداف موردنظر مدير عامل بانک را تحقق بخشند.وي به تلاش و زحمات کارکنان در شعب اشاره و تأکيد کرد: کارکنان شاغل در ستاد مرکزي و مديريتها بايد در کنار کارکنان شعب بوده تا آنها بتوانند وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند به طوري که کار مشتري را در همان روز انجام داده و به تأخير نيندازند.

آقاملايي با معرفي محسن بابايي به عنوان مدير جديد شعب سمنان گفت: با روحيه و شناختي که از کارکنان مديريت و شعب استان سمنان سراغ داريم با اطمينان کامل و با استفاده از تجارب درخشان مدير جديد اهداف تعيين شده براي اين مديريت محقق خواهد شد. در ادامه، حميد رحمتيان مشاور مدير عامل در امور منابع انساني به مناسبت گراميداشت و تکريم مقام معلم و به پاسداشت شخصيت استاد بزرگ شهيد مطهري به آثار و کتب اين بزرگوار اشاره و مطالبي را از کتاب تعليم و تربيت در اسلام شهيد مطهري بيان کرد.وي براي انسان چهار قوه اصلي غضبيه، وهميه، شهويه و عقل را نام برد و بيان داشت: با توجه به آيات قرآني، ما انسانها مرتب در هجرت دروني از خوب به خوبتر و از بد به بدتر به سر ميبريم و خداوند از ما به عنوان اشرف مخلوقات، حسن نميخواهد بلکه احسن ميخواهد و ما براي اينکه به احسن دست پيدا کنيم بايد تمامي قواي دروني خود را در اختيار قوه عقل قرار داده و آن را حاکم اعمال خود قرار دهيم.رحمتيان گفت: موفقيتهاي بهدستآمده در مديريت سمنان نشان از استعداد و ظرفيت خوب در اين استان دارد که بايد از اين ظرفيتها براي تبديل حسن به احسن استفاده کرده و اين مديريت را در تمامي شاخصها به اولين رتبه ارتقا دهيم.

 در اين مراسم زندوکيلي معاون امور عمراني استانداري به نمايندگي از خباز استاندار سمنان ضمن خيرمقدم به عضو هيات مديره بانک و هيات همراه گفت: فرصت را مغتنم دانسته و از طرف استاندار از کارکنان بانک مسکن به دليل مساعدتها، همکاريها و همدليها با مدير سابق شعب بانک مسکن استان قدرداني ميکنيم.

وي با اشاره به اينکه موفقيتهاي بهدستآمده در بانک مسکن استان سمنان مرهون تلاش تمامي کارکنان است، از اخلاق نيکو و خصلتهاي شايسته حاجيپور را تعامل خوب وي با مديران استاني دانست و از تلاش وي براي مردم استان، تقدير و تشکر کرد.

زندوکيلي تصريح کرد: آمار استان سمنان در بحث خروج از رکود و پرداخت تسهيلات توسط مجموعه بانکها به ويژه بانک مسکن و قرار گرفتن در رتبههاي برتر بين ساير استانها آيينه تمامنماي اين مهم است.وي شايستهترين و کاراترين کارکنان دولت را کارکنان بانکها دانست و بانک مسکن را به دليل ارتباط بسيار زياد با مردم، متفاوت با ساير بانکها معرفي کرد و همين موضوع را علت ارتقاي اين بانک در شبکه بانکي برشمرد.زندوکيلي براي محسن بابايي مدير جديد شعب سمنان که از خانواده بانک مسکن و آگاه به تمام مشکلات و موانع است، آرزوي موفقيت کرد و گفت: با سابقه خوبي که از وي مطلع شديم اميدواريم همکاريهاي گذشته ما افزونتر و موفقيتها بيشتر شود.

مونسان دبير کميسيون هماهنگي بانکهاي استان سمنان نيز در اين مراسم با تشکر از همکاريهاي حاجيپور و آرزوي موفقيت براي بابايي به ارايه گزارشي در خصوص عملکرد مجموعه بانکها در استان و جايگاه بانک مسکن در شبکه بانکي استان پرداخت و از موفقيت بانک مسکن در شاخص پرداخت تسهيلات که منجر به کسب رتبه اول در ميان شبکه بانکي شد، تقدير کرد.

 سپس حسين حاجيپور مدير شعب سابق سمنان با آرزوي موفقيت روزافزون براي محسن بابايي مدير جديد شعب استان از خاطرات خود با مردم شريف سمنان و کارکنان تلاشگر، توانمند و مستعد مطالبي را بيان کرد.

وي گفت: سال 94 با ورود به استان سمنان و تدوين شعار سال مديريت(خواستن توانستن است) اين شعار به معناي واقعي محقق شد، بهطوريکه آمار گزارش عملکردي اين استان در پايان همان سال بر اساس برنامه ابلاغ شده توسط مديرعامل بانک، در اکثر شاخصها آيينه تمامنماي اين مهم بوده است که بعد از چند سال براي دومين مرتبه اين مديريت در همان سال در منطقه سبز ارزيابي عملکرد قرار گرفت.

حاجيپور تصريح کرد: سال 95 شعار خودباوري، خوداتکايي، همفکري، همدلي، همافزايي و اقدام و عمل براي اين مديريت و شعب تعريف شد که تکتک اين کلمات با تلاش کارکنان در استان معنا پيدا کرد.

وي ادامه داد: کارکنان با تمام وجود به اين کلمات باور داشتند و با ايمان راسخ تلاش کرده و بر سختيها و موانع و چالشها غلبه کردند. آنها در ميدان رقابت، تهديدها را تبديل به فرصت کرده و همسو با اهداف و سياستها و برنامههاي سازمان حرکت کردند. راز موفقيت و تحقق اکثر اهداف و ايستادن بر قلههاي ارزيابي عملکرد در سه دوره متوالي در اين مديريت است.

کسب رتبه چهارم کشور در بخش تحقق اهداف حساب صندوق پسانداز مسکن يکم، رتبه سوم کشور در بخش جذب متقاضيان وام ازدواج در حساب صندوق پسانداز مسکن يکم، رتبه دوم بين بانکهاي استان در بخش درصد رشد سپردهها، کاهش سه درصدي قيمت تمامشده پول در پايان سال 95 نسبت به سال قبل و ارتقاي جايگاه مديريت از رتبه 33 کشوري در تاريخ 94/06/08 به رتبه ششم کشوري در پايان سال 95 بخشي از موفقيتهاي بهدستآمده در مديريت سمنان در زمان تصدي حاجيپور در اين استان بود که وي ضمن بيان آنها، آن را حاصل تلاش تمامي کارکنان دانست. در ادامه اين مراسم محسن بابايي مدير جديد شعب سمنان از حضور مديران ارشد بانک، معاون امور عمراني استانداري سمنان، مديران دستگاههاي اجرايي و شبکه بانکي تقدير کرد.وي با تأکيد بر توانايي و درايت حسين حاجيپور مدير شعب سابق استان، وظيفه خود را در اين مديريت سنگين دانست و بيان داشت: آنچه مهم است دستيابي به اهداف ارايه شده توسط عضو هيات مديره است که اين موضوع فقط با کار تيمي، همسويي و همدلي تمامي کارکنان امکانپذير است.

بابايي به ظرفيتهاي استان سمنان اشاره و تصريح کرد: اين استان در مسير ترانزيت شرق به غرب واقعشده و داراي صنايع گچ و سيليس است که ما ميتوانيم از اين ظرفيتها در راستاي ارتقاي جايگاه استان به خصوص بانک مسکن استفاده کنيم.برنامهريزي بر اساس آمار و اطلاعات، رعايت اصل شايستهسالاري، نظم و انضباط اداري، مديريت مشارکتي، کار گروهي و خرد جمعي، جديت در تمام امور بدون حاشيهپردازي، خلاقيت و نوآوري و ايجاد جو دوستي و همدلي و محيطي شاد و پويا؛ برنامههاي عملياتي بابايي براي تحقق اهداف تعيين شده در مديريت سمنان است که وي از آنها ياد کرد.در پايان وي با اشاره به اينکه باهم بودن آغاز است، باهم ماندن پيشرفت است و باهم کار کردن موفقيت است؛ با کارکنان همپيمان شده که با همدلي و همزباني کار کنند تا به موفقيتها و اهدافي که مديرعامل بانک خواسته دست يابند.در اين مراسم سيدباقر زرگر معاون مديريت سمنان که تا حضور مدير جديد در اين استان سرپرستي اين مديريت را بر عهده داشت، به ارايه گزارشي از عملکرد مديريت در تمامي شاخصها پرداخت.در ادامه مهدوي رييس شعبه مرکزي شاهرود به نمايندگي از کارکنان شعب استان و يحيائي همکار بازنشسته مديريت به نمايندگي از بازنشستگان اين مديريت با تشکر از زحمات حسين حاجيپور مدير شعب سابق و حضور مديران ارشد بانک و محسن بابايي مدير جديد شعب سمنان، مطالبي را بيان کردند.

در پايان مراسم حکم مديريت محسن بابايي قرائت و به وي تقديم شد.

همچنين در گزارشي ديگر از روابط عمومي مديريت سمنان، طي مراسمي با حضور آقاملايي عضو هيات مديره بانک، رحمتيان مشاور مدير عامل، جواديان مدير امور استانها و مناطق، مرادي مدير امور طرح و برنامه، علمداري رييس اداره کل امور شعب استانها، محسن بابايي مدير شعب استان از سه رييس شعبه برتر اين مديريت که جزو 100 بانکدار برتر کشور شناخته شدهاند، تقدير شد.

در اين مراسم آقاملايي با اشاره به اهميت جايگاه شعب و تلاش و زحمات کارکنان آن، تأکيد کرد: روساي شعب بانکها نقش بسيار مهم و اساسي را در موفقيت و پيشبرد اهداف و استراتژيهاي بانک ايفا ميکنند که بدين منظور جايگاه شعب در دستيابي به اهداف عملياتي بانک، حساس و مهم است.در پايان مراسم تنديس، لوح تقدير و هداياي روساي شعب برتر توسط مديران ارشد بانک به عبدالحسين فراتي، مجيد فخاريان و حسن رهايي به ترتيب روساي شعب مركزي سمنان، بلوار 17شهريور سمنان و شهميرزاد اهدا شد.

آخرین بروزرسانی 1396/2/23

پربیننده ترین عناوین پربیننده ترین عناوین