حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن

نام حساب : حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن اشخاص حقیقی
کد حساب : 7681
 
تسهیلات ساخت مسکن در قالب طرح مذکور در چارچوب موارد ذیل قابل پرداخت می باشد:
 
  1. پرداخت تسهیلات با سپرده ساخت به صورت انفرادی به دارندگان حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن جهت احداث یک واحد مسکونی (ویلایی) یا یک واحد از مجتمع مسکونی که واحد مذکور متعلق به دارنده حساب باشد.
  2. پرداخت تسهیلات با سپرده مجتمع سازی به مجتمع ساز حداکثر به تعداد واحدهای مجتمع مورد نظر منوط به افتتاح حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن حداکثر به تعداد واحدها و به نام مجتمع ساز برای هر واحد به طور جداگانه می باشد.
حداقل مدت انتظار اولیه، حداقل متوسط موجودی در هر دوره به طور جداگانه و ضرایب برابری برای انواع سقف های تسهیلاتی در طرح مذکور به شرح جداول ذیل تعیین می گردد. 
 

سقف تسهیلات

(میلیون ریال)

حداقل مدت انتظار

اولیه (ماه)

حداقل متوسط موجودی در هر دوره

به طور جداگانه (میلیون ریال)

120

6

17

150

9

22

200

12

29

250

12

36

300

12

43

 

حداقل مدت انتظار

6

9

12

18

24

30

36

42

ضریب برابری

1

1/5

2

3

4

5

6

7


توضیح 1 : حداکثر ضریب برابری 7 دوره انتظار می باشد.

توضیح 2 : با توجه به جداول مذکور چنانچه سپرده گذاری جهت استفاده از سقف های تسهیلاتی تعیین شده نسبت به افتتاح حساب با مبلغی معادل حداقل متوسط موجودی لازم تعیین شده برای سقف تسهیلاتی مورد نظر اقدام نماید و موجودی حساب خود را در طول مدت سپرده گذاری با همان مبلغ حفظ نماید پس از گذشته 7 دوره انتظار 6 ماهه می تواند از امتیاز تسهیلاتی حساب خود حدودا معادل سقف های تسهیلاتی تعیین شده (سقف تسهیلاتی مورد نظر ) استفاده نماید.

توضیح 3 : بهترین روش جهت استفاده از سقف های تسهیلاتی تعیین شده در حداقل مدت انتظار مربوطه ، افتتاح حساب با مبالغ ذیل و حفظ موجودی در طی مدت انتظار تعیین شده می باشد.

سقف تسهیلات

(میلیون ریال)

مدت انتظار (ماه)

مبلغ سپرده گذاری (میلیون ریال)

120

6

120

150

9

100

200

12

100

250

12

125

300

12

150

 
  • پرداخت تسهیلات مذکور در هر واحد مسکونی حداکثر به میزان 80% هزینه اجرای طرح و تا سقف 300 میلیون ریال امکانپذیر می باشد.
  • حداکثر مدت دوره مشارکت با درنظرگرفتن موقعیت جغرافیایی منطقه، مصالح مورد استفاده، هزینه های ناشی از ساخت،تعداد واحد و... طبق نظر ارزیاب تعیین می گردد. تسهیلات گیرنده می بایست پس از اتمام پروژه ، برای تسویه نقدی و یا تقسیط تسهیلات مشارکت (فروش اقساطی) به بانک مراجعه نماید. در غیر اینصورت مشمول جریمه دیر کرد ناشی از تاخیر خواهد شد.
  • انتقال حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن به بستگان نزدیک امکان پذیر می باشد.

شرایط تقسیط سهم الشرکه :
  1. چناچه خریداران واحدمسکونی جزی بستگان نزدیک مجتمع ساز باشند (فرزند ، همسر ، پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ، پدربزرگ ، مادربزرگ و نوه )سهم الشرکه هرواحدتاسقف 350 میلیون ریال ( 250 میلیون ریال اصل سهم الشرکه + سود دوران مشارکت حداکثر تا 50 میلیون ریال ) وپرداخت مابه التفاوت تسهیلات صرفا درقالب فروش اقساطی خرید ازمحل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات ، مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات فروش اقساطی فوق ازمبلغ 350میلیون ریال تقسیط میگردد.
  2. سهم الشرکه بانک به خریداران واحد احداثی درقالب تسهیلات برای سازندگان انفرادی ومجتمع ساز در صورتی که خریدار دارای حساب صندوق پس انداز مسکن باشد معادل امتیاز حساب و حداکثر 250 میلیون ریال و چنانچه متقاضی قصد استفاده از سقف مجاز فروش اقساطی ( 350 میلیون ریال ) را داشته باشد فروش اقساطی الباقی مبلغ تا سقف یاد شده در مقابل ارایه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن وبا نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات فروش اقساطی فوق ازمبلغ 350میلیون ریال امکان پذیر است.
  3. برای سایر خریداران فاقد حساب صندوق پس انداز مسکن حداکثر180 میلیون ریال با نرخ عقود مبادله ای تسهیلات بدون سپرده و تا مبلغ 170 میلیون ریال (70میلیون ریال ناشی ازتسهیلات مشارکت+ 100 میلیون ریال ازمحل تسهیلات خرید مسکن) با ارایه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و با نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی از محل اوراق مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات فروش اقساطی فوق ازمبلغ 350میلیون ریال، مجموعاً تا سقف 350/000/000 ریال امکان پذیر می باشد.
 
نرخ سود فروش اقساطی:
 نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی ناشی ازمشارکت برای سازندگان انفرادی وخریداران واحدهای احداثی سازندگان انفرادی ومجتمع ساز که دارای حساب صندوق پس اندازمسکن می باشند ویا بستگان نزدیک مجتمع سازکه فاقدحساب صندوق مسکن میباشند. معادل نرخ سود مصوب شورای پول واعتبار و برای خریداران واحدهای احداثی انفرادی ومجتمع سازدر صورت دارانبودن حساب صندوق معادل نرخ سود عقود واحدهای احداثی انفرادی ومجتمع سازدر صورت دارانبودن حساب صندوق معادل نرخ سود عقود مبادله ای بر طبق سیا ستهای اعتباری سالیانه بانک ودرصورت ارایه اوراق گواهی حق تقدم معادل نرخ سود مصوب شورای پول واعتبار خواهدبود.

مدت بازپرداخت تسهیلات ازمحل صندوق پس اندازمسکن واوراق گواهی حق تقدم برطبق مقررات جاری ومدت بازپرداخت تسهیلات بدون سپرده بر طبق سیاستهای اعتباری سالیانه بانک تعیین می گردد.
استفاده کنندگان از تسهیلات با سپرده مسکن ساخت در قالب طرح مذکور مشمول محدودیت در استفاده مجدد از تسهیلات با سپرده بانک نمی باشند لیکن فروش اقساطی تسهیلات مذکور منوط به رعایت شرایط مربوط به استفاده مجدد از تسهیلات با سپرده بانک می باشد.