اداره کل حفاظت پرسنلی اداره کل حفاظت پرسنلی

رییس اداره کل حفاظت پرسنلی
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هفتم
تلفن : 021-82932702
نمابر : 021-82932704
اداره کل حفاظت پرسنلی - معاون
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه هفتم
تلفن : 021-88662858
نمابر : 021-82932721
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی