مناقصه مناقصه

بازگشت

واگذاری دوساله امور مربوط به انجام ارزیابی پرونده های تسهیلات پرداختی در سطح مراکز مدیریت های شعب استان های کشور و شعبه مستقل مرکزی تهران

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری دوساله امور مربوط به انجام ارزیابی پرونده های تسهیلات پرداختی در سطح مراکز مدیریت های شعب استان های کشور و شعبه مستقل مرکزی تهران
شماره :
48/95/68

1-نام و نشانی مناقصه گزار:

بانک مسکن به نشانی تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن .

2-نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه):

واگذاری دوساله امور مربوط به انجام ارزیابی پرونده های تسهیلات پرداختی در سطح مراکز مدیریت های شعب استان های کشور و شعبه مستقل مرکزی تهران با توجه به مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ 6/900/000/000 (شش میلیارد و نهصد میلیون ریال )که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره8449/8 به نام اداره کل حسابداری یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارایه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ایواگذاری دوساله امور مربوط به انجام ارزیابی پرونده های تسهیلات پرداختی در سطح مراکز مدیریت های شعب استانهای کشور و شعبه مستقل مرکزی تهران با توجه به مشخصات مندرج در اسناد مناقصه رااز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1395/11/24 می باشد.

5- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه

پاکت های الف:

آدرس :تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن :26205738

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام:88969737 و  85193768                     

ساعت : 07:29:00
تاريخ : 1395/11/24