مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 000/000/2کارت مغناطیسی HICO

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال بانک
موضوع :
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 000/000/2کارت مغناطیسی HICO
شماره :

1-نام و نشانی مناقصه گزار:

بانک مسکن به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، ساختمان ادارات مرکزی.
 
2-نوع، کمیت و کیفیت کالا (موضوع مناقصه):
 
موضوع مناقصه حاضر عبارت است از خرید تعداد 000/000/2کارت مغناطیسی hico
 
3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
 
مبلغ 000/000/35 ( سی و پنج میلیون) ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8/8449 به نام اداره کل حسابداری و بودجه و به مقصد اداره کل حسابداری و بودجه (کد9951) یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن ارائه گردد.
 
4-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :
 
از ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه مورخ 30/10/1392 تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 7/11/1392. آدرس فوق، طبقه سوم، دایره کمیسیون معاملات و مناقصات.
 
5- مهلت و محل تسلیم پیشنهادها:
 
تا ساعت 15روزشنبه مورخ 19/11/1392. آدرس فوق، طبقه سوم، دایره کمیسیون معاملات و مناقصات.
 
6-تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشائی پاکتهای الف وب:
 
ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه مورخ 21/11/1392. در محل فوق، طبقه نهم، سالن کنفرانس.
 
7-مدارک لازم جهت دریافت اسناد:
 
الف)فیش واریزی به مبلغ 000ر150 ریال به حساب شماره 1-8855 به نام اداره حسابداری کل و به مقصد اداره کل حسابداری و بودجه (کد9951) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک مسکن.
ب)ارائه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر
 
*هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ساعت : 10:26:00
تاريخ : 1392/10/30