مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دو مرحله ای دو سالانه امور سرویس ،نگهداری و تعمیرات ،تهیه و تعویض کلیه قطعات مربوط به تعداد 1449 دستگاه چاپگر کارت

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
شماره :

1-نام و نشاني مناقصه گزار:
بانك مسكن به نشاني تهران، خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)– بالاتر از خیابان اسفندیار - -خیابان ارمغان شرقی – پلاک 8 ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن
2-نوع، كميت و كيفيت خدمات (موضوع مناقصه):
دو سالانه امور سرویس ، نگهداری و تعمیرات ،تهیه و تعویض کلیه قطعات مربوط به تعداد 1449 دستگاه چاپگر کارت
3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:
مبلغ 000ر800ر738ر1 (یک میلیارد و هفتصدو سی و هشت میلیون و هشتصد هزار) ريال كه لازم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداري و بودجه یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارائه گردد.
4-توضیحات:
بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو سالانه امور سرویس ، نگهداری و تعمیرات ،تهیه و تعویض کلیه قطعات مربوط به تعداد 1449 دستگاه چاپگر کارت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ1395/09/16
می باشد.
5- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه
پاکت های الف:
آدرس :تهران خیابان نلسون ماندلا– بالاتر از خیابان اسفندیار - -خیابان ارمغان شرقی – پلاک 8 ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن – طبقه دوم -دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن :26205738
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768      

 

ساعت : 10:55:00
تاريخ : 1395/09/16