مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 300 دستگاه UPS 10KVA به همراه باتری

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال بانک
موضوع :
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 300 دستگاه UPS 10KVA به همراه باتری
شماره :

1- نام و نشانی مناقصه گزار :

بانک مسکن به نشانی تهران ، خیابان ولی عصر(عج) ، بالاتر از میدان ونک ، خیابان عطار ، نبش خیابان تک شمالی ، ساختمان ادارات کل مرکزی

2- نوع ، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه) :

خرید 300 دستگاه UPS 10KVA به همراه باتری
 
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

مبلغ 000/000/400/5 (پنج میلیارد و چهارصد میلیون) ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8/8449 به نام اداره کل حسابداری  و بودجه نزد بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران (کد1111) یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن ارائه گردد .
 
4- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :

از ساعت 8  صبح روز دو شنبه مورخ 25/10/1392 تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 5/11/1392 . آدرس فوق ، طبقه سوم ، دایره دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات .
 
5- مهلت و محل تسلیم پیشنهادها :

تا ساعت 15 روزچهار.شنبه مورخ 19/11/1392 . آدرس فوق ، طبقه سوم ، دایره دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات .
 
6- تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشائی پاکتهای الف و ب :

ساعت 30/8 صبح روز دوشنبه مورخ 21/11/1392 . در محل فوق ، طبقه نهم ، سالن کنفرانس .

7- مدارک لازم جهت دریافت اسناد :

الف) فیش واریزی به مبلغ 000ر150 ریال به حساب شماره 1-8855 به نام اداره کل حسابداری و بودجه قابل پرداخت در کلیه شعب بانک مسکن .
ب) ارائه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر .

 * هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

ساعت : 10:37:00
تاريخ : 1392/10/23