مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به تهیه، اجرا ، نصب و راه اندازی عملیات رشته های ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی پست برق (LLCMLC-1250KVA) ارتباطی و اختصاصی ساختمان مدیریت شعب استان بوشهر مطابق با نقشه ها ، مشخصات فنی و جزییات پیوست اسناد و فهرست مقادیر منضم به پیمان

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به تهیه، اجرا ، نصب و راه اندازی عملیات رشته های ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی پست برق (LLCMLC-1250KVA) ارتباطی و اختصاصی ساختمان مدیریت شعب استان بوشهر مطابق با نقشه ها ، مشخصات فنی و جزییات پیوست اسناد و فهرست مقادیر منضم به پیمان
شماره :
48/97/107

1-نام و نشانی مناقصه گزار:

بانک مسکن به نشانی تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن .

2-نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه):

تهیه، اجرا ، نصب و راه اندازی عملیات رشته های ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی پست برق (LLCMLC-1250KVA) ارتباطی و اختصاصی ساختمان مدیریت شعب استان بوشهر شامل تهیه، حمل و اجرای کلیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز و نیز حفاری ، اجرای کابل کشی لازم پست بالا دست مطابق با نقشه ها ، مشخصات فنی و جزییات پیوست اسناد و  فهرست مقادیر منضم به پیمان.

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ 890/000/000 (هشتصد و نود میلیون ریال )که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداری یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارایه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اجرای پروژه " تهیه، اجرا ، نصب و راه اندازی عملیات رشته های ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی پست برق (LLCMLC-1250KVA) ارتباطی و اختصاصی ساختمان مدیریت شعب استان بوشهر شامل تهیه، حمل و اجرای کلیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز و نیز حفاری ، اجرای کابل کشی لازم پست بالا دست مطابق با نقشه ها ، مشخصات فنی و جزییات پیوست اسناد و  فهرست مقادیر منضم به پیمان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/11/02 می باشد.

5- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف:

آدرس :تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 دفتر ثبت نام:88969737 و  85193768                     

ساعت : 07:54:00
تاريخ : 1397/11/01